Regulamin

Regulamin szkoły językowej MIND YOUR ENGLISH

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ
MIND YOUR ENGLISH

Do pobrania (PDF) TUTAJ

 

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Szkoła Językowa Mind Your English jest prywatną instytucją świadczącą usługi polegające na nauczaniu języka angielskiego. Siedziba szkoły mieści się w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 85.
 2. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach języka angielskiego prowadzonych przez szkołę Mind Your English. Regulamin opisuje także prawa i obowiązki Szkoły.
 3. Regulamin jest integralną część Umowy jaką Mind Your English podpisuje z każdym Uczniem lub/i Rodzicem/Opiekunem Prawnym Dziecka.

§ 2 ORGANIZACJA KURSÓW ORAZ PRAWA i OBOWIĄZKI SZKOŁY

 1. Szkoła prowadzi nauczanie w formie kursów językowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w formie grup zorganizowanych oraz zajęć indywidualnych.
 2. Grupy tworzone są ze względu na wiek i poziom zaawansowania.
 3. Kurs obejmuje zajęcia odbywające się w dwóch cyklach semestralnych (wrzesień – luty i luty – czerwiec), raz lub dwa razy w tygodniu w wymiarze czasu przewidzianym w aktualnej ofercie Szkoły. Zajęcia w Szkole odbywają się od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem ferii szkolnych, przerw świątecznych oraz dni ustawowo wolnych.
 4. Ewentualna zmiana terminu zajęć ustalana jest z grupą i wymaga zgody wszystkich uczestników kursu.
 5. Liczba Uczniów w grupie zależy od aktualnej oferty Szkoły. Zajęcia dla jednej osoby traktowane są jako zajęcia indywidualne.
 6. Uczeń otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w kursie na danym poziomie zaawansowania po ukończeniu pełnego kursu (2 semestry).
 7. Uczniowie mają prawo do darmowych konsultacji z Lektorem lub Metodykiem w czasie ich dyżurów w placówce Mind Your English przy ul. Warszawskiej 85 w Rzeszowie.
 8. Szkoła ma obowiązek regularnego monitorowania postępów Uczniów poprzez przeprowadzanie regularnych testów.
 9. Szkoła monitoruje obecność Uczniów biorących udział w zajęciach grupowych oraz indywidualnych poprzez prowadzenie dziennika elektronicznego.
 10. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży tylko podczas zajęć na terenie szkoły. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
 11. Na terenie Szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.
 12. Wszyscy Uczniowie podczas zajęć zobowiązani są do przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, nie zakłócania pracy Lektora oraz innych uczestników kursu.

§ 3 REKRUTACJA

 1. Rekrutacja Uczniów do grup następuje na podstawie testu poziomującego przeprowadzonego w wersji online lub w placówce Szkoły
 2. Kursy dla dzieci do 5 roku życia zwolnione są z wymagań rekrutacyjnych.
 3. Zapisów można dokonywać przez cały rok. Osoby zapisujące się po rozpoczęciu zajęć trafiają do grup, w których są jeszcze wolne miejsca.
 4. Zapisanie się do Szkoły Językowej Mind Your English odbywa się poprzez wypełnienie formularza zapisu, jest to równoznaczne z udostępnieniem swoich danych osobowych na potrzeby kontaktu z Uczniem (numer telefonu, adres oraz adres e-mail).
 5. Umowa ma formę pisemną. Za pisemną formę uważa się również wiadomość elektroniczną (podpisany skan umowy).

§ 4 OPŁATY ZA KURS

 1. Cena kursu dostępna jest w aktualnym cenniku na dany rok szkolny dostępnym w placówce Mind Your English .
 2. Opłatę za kurs grupowy/indywidualny uiszcza się przelewem internetowym na konto Mind Your English o numerze 89 1140 2004 0000 3102 7674 6114 (mBank) lub gotówką w placówce Mind Your English przy ul. Warszawskiej 85 w Rzeszowie. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz grupę. Uczeń (lub Opiekun słuchacza niepełnoletniego będący Płatnikiem) jest zobowiązany do uiszczenia opłaty zależnej od aktualnej oferty Szkoły do 14 dni od otrzymania faktury VAT. Płatności można także dokonać w formie online poprzez platformę Tpay po wcześniejszym zalogowanie się na konto Kursanta/Rodzica w Langlion.
 3. Osoby dołączające do grupy w trakcie trwania kursu wnoszą opłatę jedynie za zajęcia odbywające się od momentu ich dołączenia do grupy. Uczniowie nie ponoszą żadnych opłat za zajęcia, które odbyły się przed ich dołączeniem do grupy.
 4. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłat za kurs.
 5. Cena kursu nie obejmuje opłaty za podręczniki, które Uczeń obowiązany jest zakupić, jeśli kurs na który uczęszcza tego wymaga.

§ 5 LEKTORZY

 1. Zajęcia na kursach prowadzą starannie dobrani Lektorzy, mający odpowiednie kwalifikacje językowe.
 2. Szkoła ma prawo do zmiany Lektora w trakcie trwania roku szkolnego z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub innych powodów niezależnych od szkoły.
 3. W przypadku choroby Lektora, Szkoła ma obowiązek wyznaczenia zastępstwa bądź, odpracowania zajęć w dogodnym dla Uczniów terminie.
 4. Zajęcia dydaktyczne podlegają regularnym obserwacjom oraz stałemu nadzorowi dydaktycznemu prowadzonemu przez Metodyka.
 5. Każdy Uczeń ma prawo zgłaszać wszelkie wnioski lub zastrzeżenia co do pracy Mind Your English i/lub zatrudnionego lektora, a dyrekcja Szkoły ma obowiązek je rozpatrzyć.
 6. Wszelkie uwagi/reklamacje co do świadczonych usług można zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail na adres: info@mindyourenglish.pl, a także bezpośrednio do pracowników szkoły językowej telefonicznie, pisemnie lub osobiście.
 7. Szkoła w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Ucznia przedstawi swoje stanowisko do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Forma rekompensaty zostanie każdorazowo ustalona z klientem.

§ 6 ODWOŁYWANIE I REZYGNACJA Z ZAJĘĆ

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w nagłych i wyjątkowych sytuacjach, np. niedyspozycja Lektora. W tym przypadku zajęcia nie przepadają, ale są odrabiane w innym terminie po konsultacji ze wszystkimi Uczniami z grupy.
 2. W przypadku braku możliwości odbycia się zajęć przez Szkołę lub w sytuacjach nieprzewidzianych zajęcia odbędą się w najbliższym możliwym terminie ustalonym przez każdą ze stron.
 3. Każdy Uczeń biorący udział w zajęciach indywidualnych może odwołać zajęcia informując o tym Mind Your English telefonicznie (tel. 734 705 207) lub mailowo (biuro@mindyourenglish.pl lub info@mindyourenglish.pl) minimum 24 godziny przed zaplanowanymi zajęciami
 4. W przypadku niemożności uczestniczenia w zajęciach indywidualnych Szkoła dołoży wszelkich starań, aby przeprowadzić kurs w innym czasie. Strony wspólnie ustalą nowy termin zajęć. W przypadku nie poinformowania Szkoły, zajęcia uznaje się za wykonane bez prawa Ucznia do odrobienia zajęć.
 5. Uczniowie kursów grupowych mogą odwołać zajęcia, jeśli wszyscy członkowie grupy nie są w stanie w nich uczestniczyć i poinformują o tym prowadzącego zajęcia najpóźniej na ostatnich zajęciach przed odwoływanymi zajęciami. W tym przypadku zajęcia nie przepadają a są odrabiane w terminie uzgodnionym między Lektorem i Uczniami.
 6. W przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia niemożności uczestnictwa w zajęciach indywidualnych organizowanych przez Mind Your English zajęcia te przepadają i nie są odrabiane.
 7. Każdy Uczeń ma prawo rezygnacji z kursu w trakcie trwania roku szkolnego.
 8. Rozwiązanie Umowy następuje na pisemny wniosek Ucznia.
 9. Umowa zostaje rozwiązana z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego (kursy grupowe) i/lub 14 – dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku zajęć indywidualnych. Uczeń ma prawo do uczestnictwa w zajęciach w czasie okresu wypowiedzenia.
 10. Uczeń rezygnujący z kontynuowania kursu zobowiązany jest do uregulowania należnych płatności, włączając zajęcia, które odbywać się będą w czasie trwania 1 – miesięcznego lub 14 – dniowego okresu wypowiedzenia pozostałego do momentu rozwiązania Umowy. Szkoła natomiast dokona zwrotu na rzecz Ucznia kwoty za niewykorzystane przez Ucznia zajęcia w ramach kursu, jakie odbywać się będą po rozwiązaniu Umowy. Zwrot kwoty nastąpi najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
 2. Wszelkie zmiany dokonane w Regulaminie są podawane do wiadomości Ucznia na 1 miesiąc przed ich wprowadzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Chcesz do nas dołączyć?

Zadzwoń teraz – tel. 17 741 55 71 / kom: +48 734 705 207 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.